pracowniaolesie.pl

Shop

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego.

§1 Postanowienia ogólne
§2 Rejestracja i dokonywanie Zamówień
§3 Ceny i formy płatności
§4 Formy dostawy i realizacja Zamówienia
§5 Prawo do odstąpienia od umowy
§6 Reklamacja Towaru
§7 Newsletter
§8 Ochrona danych osobowych
§9 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Pracownia O lesie działającym pod adresem www.pracowniaolesie.pl prowadzonym przez Sylwię Oleś posiadającą działalność gospodarczą: 

Pracownia O Lesie

Sylwia Oleś

Joniny 223

33-160 Ryglice

Polska

NIP: 9930688136

zwaną w niniejszym regulaminie  ’Sprzedawca’

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie Internetowym;
  Newsletter– elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez Sprzedającego, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
  Sklep Internetowy (Sklep) – sklep działający pod adresem  www.pracowniaolesie.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów Towaru;
  Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym;
  Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.
  Zamówienie –  rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług firmy kurierskiej  InPost oraz paczkomatów InPost.

§2 Rejestracja i dokonywanie Zamówień

1. Do składania zamówień w Sklepie Internetowym uprawnieni są zarówno Klienci zarejestrowani, posiadający konto w sklepie, jak również klienci niezarejestrowani.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego (w szczególności podanie wymaganych danych osobowych, ustalenie loginu i hasła), znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Czynności te przeprowadza się jednorazowo.

3. Login i hasło mają charakter poufny.

4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. W ramach Sklepu Internetowego niektóre Towary mogą być personalizowane i realizowane zgodnie ze specyfikacją złożoną przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy wyborze Towaru.

6. Złożenie zamówienia następuje po dodaniu wybranego (oraz) spersonalizowanego Towaru do koszyka, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku „Zamówienie”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

7. W trakcie procedury składania zamówienia do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Towaru, jego personalizacji, obszaru dostarczenia Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

8. Jeżeli personalizacja Towaru wymaga przygotowania ze strony sprzedawcy projektu, Klient zatwierdza przygotowany projekt drogą mailową.

9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że Zamówienie dotarło do sklepu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn go nie otrzymasz, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: info@pracowniaolesie.pl

11. Przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje z chwilą:

a) niezwłocznie dla zamówień płatnych przy odbiorze;
b) po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem bramki płatniczej Paynow.

12. Przed wysyłką towaru do każdego zamówienia wystawiana jest faktura elektroniczna, która przesyłana jest na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.

13. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu rozpoczęcia jego realizacji.

14. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z:

a) wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy sprzedaży,
b) oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

15. W przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt w poprzez: e-mail:  info@pracowniaolesie.pl

§3 Ceny i formy płatności

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta Zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

a) przelewem na rachunek bankowy – wpłata na podane w zamówieniu dane,

b) bramką płatniczą Paynow  – katy płatnicze VISA, MasterCard, przelewy online, Google Pay, BLIK.

c) gotówką przy osobistym odbiorze w biurze Sprzedawcy.

6. Termin płatności za zamówione Towary, w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 5 lit. a) oraz b) powyżej wynosi 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

7. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 5 przy opłacaniu jednego Zamówienia.

§4 Formy dostawy i realizacja Zamówienia

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sklep.

2. Dostawa zamówionych Towarów w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem kuriera Inpost, Paczkomaty Inpost lub poprzez odbiór osobisty. Kupujący samodzielnie dokonuje wyboru formy dostawy.

3. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 500 zł dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 500 zł lub wybrana Sklep Internetowy nalicza do zamówienia dodatkowe koszty wysyłki.

4. Wysyłka zamówień poza obszar krajów Unii Europejskiej wiąże się z dodatkowo płatną czynnością odprawy eksportowej. Koszt odprawy eksportowej w zależności od docelowego kraju wysyłki (np. Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Kanada) może się różnić. Koszt ten ustalany jest indywidualnie po złożeniu zamówienia. Klient jest informowany o jego wysokości. Jeśli koszt nie jest zaakceptowany przez Klienta, zamówienie jest anulowane, a ewentualne dokonane wcześniej płatności zwracane.

5. W przypadku odbioru osobistego w biurze firmy w Joninach informujemy za pośrednictwem poczty e-mail, kiedy zamówienie jest gotowe do odbioru.

6. W przypadku nie odebrania Zamówienia w ciągu 14 dni, Zamówienie jest zwracane do magazynu. W takiej sytuacji pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł za zwrot Zamówienia do magazynu.

7. Czas realizacji Zamówienia wynosi zazwyczaj 10 dni roboczych licząc od chwili:

a) przyjęcia zamówienia, gdy klient wybiera płatność przy odbiorze.

b) otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty, gdy Klient dokonuje płatności przy użyciu bramki płatniczej Paynow,

c) zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy, gdy Klient wpłaca przelewem na rachunek,

d) zatwierdzenia przez Klienta projektu Towaru podlegającego personalizacji, o którym mowa w §2 ust. 8 Regulaminu.

8. W celu określenia czasu realizacji, zamówienia złożone w terminie od piątku po godz. 14-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.

9. W wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w przypadku okresowej, wzmożonej sprzedaży. termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.

10. Realizacja zamówienia oznacza skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki (wyjście przesyłki z magazynu). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez doręczyciela (zazwyczaj 1-2 dni robocze).

11. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem lub szczególnie dużego Zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał aktualnej informacji o niedostępności produktu, zamówienie, za zgodą Klienta, jest wysyłane bez brakującej pozycji. Po otrzymaniu dostawy brakującego produktu przez Sklep Internetowy, brakujący produkt jest dosyłany na koszt Sklepu.

12. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy, w obecności listonosza lub kuriera, sporządzić protokół szkody. W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sklep Internetowy u przewoźnika. Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).

2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@pracowniaolesie.pl . W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Pracownia O Lesie Sylwia Oleś, Joniny 223, 33-160 Ryglice, Polska. Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż przed końcem biegu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Do zachowania 14– dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Pracownia O Lesie Sylwia Oleś, Joniny 223, 33-160 Ryglice, Polska

11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§6 Reklamacja Towaru

1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres:  Pracownia O Lesie Sylwia Oleś, Joniny 223, 33-160 Ryglice, Polska lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@pracowniaolesie.pl z dopiskiem „reklamacja”.

4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Pracownia O Lesie Sylwia Oleś, Joniny 223, 33-160 Ryglice, Polska.

7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§7  Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem, skontaktować się ze Sklepem Internetowym poprzez formularz kontaktowy lub pisząc na adres:  info@pracowniaolesie.pl

§8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sylwia Oleś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia O Lesie Sylwia Oleś zwana dalej Administratorem.

2. Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu:

a) realizacji zamówień,

b) realizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, (wystawiania oraz przechowywania dokumentów finansowych i księgowych).

c) realizowania prawnie uzasadnionego interesu (np. windykacji należności, obsługi procesu reklamacyjnego, zwrotów towarów, marketingu produktów i usług Administratora danych).

2. Za zgodą osoby, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail bądź telefonu.

3. Dane osobowe o odwiedzonych stronach internetowych oraz o dokonanych zakupach będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia osobie spersonalizowanej oferty zwanej profilowaniem. W tym zakresie Administrator korzysta z tzw. plików cookies.

4. Zgoda, o której mowa w pkt. 2, może być w każdej chwili wycofana. Wystarczy usunąć swoje konto w sklepie lub skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail  info@pracowniaolesie.pl lub telefonicznie pod numerem +48 692 573 519.

5. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży oraz wysyłki. Brak zgody na podanie danych niezbędnych z formularza złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.

6. W ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla Administratora. Będą to podmioty należące do następujących kategorii:

a) dostawcy usług utrzymania strony internetowej, baz danych oraz innych systemów informatycznych związanych z Administratorem,

b) firmy świadczące usługi marketingu internetowego, remarketingu, wysyłki informacji elektronicznej.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Podmioty wskazane w ust. 6 są zobowiązane do ochrony danych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z celami określonymi przez Administratora.

9. Osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich usunięcia lub ich przeniesienia z zastrzeżeniem wspomnianym w punkcie 2 b) związanym z obowiązkiem prawnym Administratora.

10. W każdej chwili, osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego prawnego następcy.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej

6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.